^Idź na górę
Get Adobe Flash player

Menu strony

Licznik odwiedzin

108310
Dzisiaj Dzisiaj 6
WczorajWczoraj57
W tym tygodniuW tym tygodniu252
W tym miesiącuW tym miesiącu781
Wszystkie wizytyWszystkie wizyty108310

Regulamin Przedszkola

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY

PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA NR 4

W OLEŚNIE

1) Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 630 do 1700 dla rodziców pracujących w tych godzinach., przez 12 miesięcy w roku z miesięczną przerwą wakacyjną na przełomie lipca - sierpnia.

2) Dla dzieci zapisanych na 5 godzin w celu realizacji podstawy programowej, cykl dnia obejmuje godziny od 8.00 do 13.00.

3) Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godzimy 800  i odbierania  w  ustalonych według deklaracji porach.

4) Dziecko może przebywać w przedszkolu zgodnie ze złożonymi przez rodziców deklaracjami.

5) Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie ul. Krasickiego 3 jest jednostką budżetową podległą Gminie Olesno.

6) Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje Gmina Olesno.

7) Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Opolu.

8) Przedszkole jest placówką publiczną.

9) W dni pracujące, między świąteczne, praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów, w grupach łączonych. Ilość oddziałów dyżurnych w tych dniach uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień.

10) Czas pracy pracowników poszczególnych grup zawodowych:
a) nauczycieli,
b) pracowników administracji (intendent)
c) pracowników obsługi (kucharz, pomoce kuchenne, woźne oddziałowe, woźny /dozorca)
określany jest oddzielnie dla każdej z tych grup zgodnie z: Kartą Nauczyciela Kodeksem Pracy – stosownie do potrzeb placówki.

11) W ramach czasu pracy, o którym mowa w pkt.10, oraz ustalonego wynagrodzenia, każdy pracownik obowiązany jest realizować swoje zadania, zajęcia i czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz z zadań statutowych przedszkola w wymiarze określonym dla każdej grupy zawodowej.

12) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może zobowiązać pracownika do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w dni wolne od pracy jak i w niedziele i święta.

13) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. z późn.zm. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

14) Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami), z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.

15) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

16) Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom w formie specjalistycznych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

17) Do przedszkola przyjmowane są dzieci w zasadzie ogólnej dostępności od 3 do 6 lat – zgodnie z Regulaminem Rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

18) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią - zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

19) W czasie przerwy wakacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie.

20) W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu  dyżurującym:
-zgłoszenia dzieci do przedszkola dyżurującego odbywają się w terminie do 20 maja każdego roku.

21) Opłatę za przedszkole dyżurujące uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) z góry w przedszkolu, do którego zostało dziecko zapisane według stawek tam obowiązujących.

22) Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

23) Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu pobiera się z góry w dniach ustalonych na początku roku szkolnego.

24) Nieterminowe uiszczanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie na drodze postępowania sądowego.

25) Dyrekcja ma prawo skreśli dziecko z ewidencji uczęszczających dzieci do przedszkola z następujących przyczyn:

  • niedopełnienia formalności zapisu w obowiązującym terminie

  • nieregularne uiszczanie odpłatności

  • brak wiadomości o powodach nieobecności ponad 7 dni

26) Dziecko zgłoszone, zakwalifikowane do przedszkola, winno do niego uczęszczać regularnie, a dłuższe nieobecności (ponad tydzień) winny być usprawiedliwiane, szczególnie w przypadku dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne czyli 5 i 6 letnich.

27) Przyprowadzane dzieci powinny być czyste, zdrowe, mieć wymagane wyposażenie.

28) W przedszkolu prowadzi się kontrolę higieny dzieci zgodnie z ustalonym terminarzem czy potrzebą przy pomocy personelu medycznego, za zgodą rodziców.

29) Potrącenia za dni nieobecności odliczane będą w miesiącu następnym (żywienie i opłata za pobyt wg zasad określonych w uchwale Rady Gminy)

30) Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane u dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem miesiąca ( dłuższa nieobecność dziecka, zmiana godzin korzystania z przedszkola)

31) Po przebyciu choroby rodzice dostarczają wychowawcy zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania w grupie (dłuższe przeziębienia, po leczeniu szpitalnym, sanatoryjnym czy w przypadku chorób alergicznych, choroby zakaźne, itp.)

32) Regulamin organizacji pracy przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi będą służyły dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu, społeczno – emocjonalnemu.