^Idź na górę
Get Adobe Flash player

Menu strony

Licznik odwiedzin

108310
Dzisiaj Dzisiaj 6
WczorajWczoraj57
W tym tygodniuW tym tygodniu252
W tym miesiącuW tym miesiącu781
Wszystkie wizytyWszystkie wizyty108310

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Regulamin rekrutacji

Do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie

na rok szkolny 2015/2016

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
 2. Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Oleśnie.
 3. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzących jest Gmina Olesno na rok szkolny 2015/2016.
 4. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie.

 

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu
2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie
3) przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola Nr 4  na dany rok szkolny
4) ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
5) podanie do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie na dany rok szkolny.
6) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców
2) na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie
3) na tablicach ogłoszeń w mieście Oleśnie

 1. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Oleśnie.

 

Rozdział II

     Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

 1. Do przedszkola na dany rok szkolny przyjmowane są dzieci 3-4-5 letnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko 2,5 letnie.
 2. Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie odbywa się raz do roku.
 3. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, Dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci  z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
 4. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na dany rok szkolny, tj. od 1 września danego roku do 31 sierpnia ., a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Oleśnie .
 5. Złożenie podpisanej przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki  i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 6. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 7. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 3

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc (168)  Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

 

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

 

§ 4

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016

9-13 marca br.

 

2.

Składanie wniosków wraz                                       z załącznikami

23 marca – 10 kwietnia br.

4-11 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych

16 kwietnia br.

o godz. 14.00

13 sierpnia br.

o godz. 14.00

4.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

20-24 kwietnia br.

17-18 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia br.

o godz. 14.00

20 sierpnia br.

o godz. 14.00

6.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

 i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku                        o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Rozdział IV

               Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 5

 1. Do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olesno.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

1)  wielodzietność rodziny dziecka  ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
2)  niepełnosprawność dziecka
3)  niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
4)  niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
5)  niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
6)  samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie  co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
7)  objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria , które zostały ustalone przez Radę Miejską w Oleśnie i na mocy Uchwały Nr V/30/15 z dnia 24.04.2015r. weszły w życie.

L.p.

 

Kryteria dodatkowe

Liczba

punktów

1.

Położenie przedszkola w miejscu zamieszkania dziecka           

6

2.

 

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

5

3.

 

Kandydat w wieku 4 lat.

4

4.

 

Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym

3

5.

 

Kandydat wychowujący się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej lub objęty pomocą socjalną             

2

6.

 

Rodzice kandydata, opiekunowie prawni zamieszkują na obszarze Gminy Olesno

 

1

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego,  Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę dodatkowe aspekty dla rozwiązania sytuacji problemowej i spornej. Pierwszeństwo przyjęcia w takiej sytuacji będą miały dzieci:

         -  3 letnie według miesiąca urodzenia,
         -  dzieci ze żłobka kontynuujące  edukację.

 

Rozdział V

                    Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 6

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Publiczne Przedszkola Nr 4 w Oleśnie i wyznacza jej przewodniczącego.
 1. Liczba członków jest nieparzysta.
 2. Członkami Komisji są nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

         - przewodniczący;
         - sekretarz;
         - pozostali członkowie.

         Posiedzenie protokołuje sekretarka przedszkola.
      Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji.        

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola  w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
 1. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych kart w celu zapewnienia miejsc  w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 pkt od 1 do 7.
 2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 4
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej  Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu wykonuje zapis  w § 5 pkt 5 – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
 4. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 5. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

        1) listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci które nie zostały zakwalifikowane
        2) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci które nie zostały przyjęte.

 1. Listy o których mowa wyżej podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której powyżej mowa jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Aby dziecko umieszczone na liście dzieci przyjętych uczęszczało do przedszkola, rodzic, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w określonym tam terminie, ma złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 


Rozdział VI

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

§ 7

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) Pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola

2) Organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji  zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3) Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a) wyznaczenie protokolanta
b) zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
c) zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola
d) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola
e) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka  do przedszkola złożonego przez rodziców
f) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania  dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej.

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach
2) weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych
3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci
4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.
2) udostępnienie regulaminu rekrutacji
3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji
4) zorganizowanie sprawnego wydawania i przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowania innych dokumentów dostarczonych przez rodziców w sekretariacie przedszkola.
5) sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe- zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym
6) wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców
7) rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 

Rozdział VII

                                             Tryb odwoławczy

§ 8

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  o którym mowa w  § 8  ust. 3 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wykaz załączników do regulaminu:

 1. Załącznik Nr 1 ,,Deklaracja o kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Oleśnie”
 2. Załącznik Nr 2 ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”
 3. Załącznik Nr 3 ,,Oświadczenie rodzica z zawartością 8 podpunktów spójnych z kryteriami we wniosku”.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2015r.