Koncepcja pracy naszego przedszkola

KONCEPCJA PRACY

Publiczne Przedszkole Nr 4  w Oleśnie


Opracowanie: Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie

1. Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Nasze przedszkole promuje dbanie o zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, potrzebę nauki języków obcych, budujemy w dzieciach poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła. Pełnimy również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem naszej edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to: „Dzieci są  odkrywcami każdego dnia, a każdy dzień jest nową przygodą”.

 

2. Wizja Przedszkola (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

 

  • ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

      Publiczne Przedszkole Nr 4 w Oleśnie zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: 2 specjalistów w zakresie  oligofrenopedagogiki, nauczycieli języków obcych – języka niemieckiego i angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.:

edukacji językowej, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

       Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

  • ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

       Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:
- Zaspokajamy potrzeby dziecka.
- Organizujemy jego aktywność.
- Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
- Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
- Integrujemy proces wychowania i edukacji.

     Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, potrzebę uczenia się języków obcych. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

  • KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

     Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1) Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.

2) Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3) Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
- metodę projektu,
- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- metody aktywizujące,
- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
- techniki twórczego myślenia.

  • WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

      Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości typu: festyny, obchody świąt, Dni Babci, Dziadka, Mamy, Taty, Dziecka, bal noworoczny, zajęcia otwarte, czytanie bajek przez rodziców w ramach ustalonego harmonogramu. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” .

  • TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

     Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:
- Pasowanie na przedszkolaka,
- akcja „Sprzątanie świata”,
- Jesienny festyn rodzinny,
- Andrzejki,
- Mikołajki
- Jasełka,
- Bal Karnawałowy,
- Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
- Powitanie wiosny
- Dzień Ziemi,
- Dzień Rodziny,
- Dzień Dziecka – Dzień Sportu
- Pożegnanie 6-latków.

     Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę „Wieści Przedszkola”, stronę internetową, a także samodzielnie opracowaną przez zespół naszych nauczycieli książeczkę edukacyjną promującą nasze miasto pt. „Olesno uczy i bawi przedszkolaka” oraz ekologiczne torby  z logo „EKO przedszkolak PP4 Olesno”

  • SYLWETKA NASZEGO ABSOLWENTA

Absolwent Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie:
jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
potrafi współdziałać w zespole,
jest zainteresowany nauką i literaturą,
jest samodzielny,
jest aktywny w podejmowaniu działań,
lubi działania twórcze,
jest wrażliwy estetycznie,
akceptuje zdrowy styl życia,
posiada wstępną kompetencję językowa  w zakresie języka niemieckiego lub angielskiego
ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
czuje się Polakiem i Europejczykiem.

  • KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2010/2011–2012/2013:

1.  Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
2. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
3. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

  • KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2013/2014–2014/2015:

1. Higiena oraz racjonalne żywienie i ruch dla małego i dużego, to zdrowe ciało i zdrowy duch.
2. Przedszkole skarbnicą talentów.