Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.30 - 9.00

Schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne; zajęcia dodatkowe wg planu

9.00 - 9.30

Śniadanie, czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.30 - 12.00

Zajęcia edukacyjno -wychowawcze; zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dadatkowe

12.00 - 12.30

Obiad; czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

12.30 - 14.00

Odpoczynek poobiedni; grupa I, II – odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, bajce; grupy starsze - relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia dodatkowe

14.30 - 14.55

Podwieczorek; czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.55 - 16.00

Zabawy integracyjne; gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe